Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa warunki korzystania ze strony www.wodkadworsierakow.pl i www.sierakowvodka.com, zwane w dalszej części regulaminu jako Strona i wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Strony jest spółka pod firmą: Dom Wina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-198 Kraków, ul. Balicka 255), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000086763, NIP: 6771697284 REGON: 351162127, kapitał zakładowy: 727 320.zł (zwaną dalej jako Spółka).  

Korzystanie przez użytkownika ze Strony jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której całkowitą treść stanowi niniejszy Regulamin. Dom Wina jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jeśli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, prosimy o opuszczenie Strony i niekorzystanie z niej.

I.

Aby korzystać ze Strony, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. W celu weryfikacji wieku użytkownik jest proszony o kliknięcie ikony „jestem pełnoletni” przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

Regulamin jest dostępny dla pełnoletnich użytkowników na Stronie nieodpłatnie przez cały okres jej istnienia.

Usługi drogą elektroniczną na Stronie są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Celem Strony jest świadczenie następujących usług drogą elektroniczną: umożliwienie pełnoletnim użytkownikom zapoznanie się z informacjami o Spółce, oferowanych przez nią produktach. Treści zawarte na Stronie posiadają charakter jedynie informacyjny i nie umożliwiają zawierania umów sprzedaży.

Wszelkie informacje ujawnione na Stornie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na niej produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny.

II.

Strona, nazwa Dwór Sieraków, znaki towarowe, a także jej elementy jak np. prezentacja, standardy graficzne będące na Stronie, jak również wszystkie materiały np. grafiki, etykiety, obrazy, itd.) są chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Użytkownik może korzystać z dostępu do Strony wyłącznie w celach niekomercyjnych.

Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie w szczególności :

- w jakikolwiek sposób zwielokrotniał, kopiował, modyfikował, tworzył opracowań, łączył, odtwarzał, dystrybuował, prezentował, pokazywał, rozpowszechniał, odtwarzał publicznie, przekazywał, transmitował, publikował, sprzedawał, przypisywał, udzielał dalszej licencji, przenosił, udostępniał osobie trzeciej

- modyfikował, zmieniał wszystkich lub części elementów chronionych w szczególności w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony i korzystania ze Strony przy pomocy dowolnych środków innych niż interfejs połączeniowy z przestrzenią użytkownika, przekazywanych w tym celu za pośrednictwem Strony.

Jeżeli użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Spółce.

Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody Spółki wyrażonej na piśmie.

III.

Spółka ostrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi zagrożeniami, których całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe, takich np. jak wirusy, możliwość narażenia na pozyskiwanie poufnych informacji oraz przechwytywanie poufnych informacji, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie i inne zagrożenia.

Spółka podejmuje na bieżąco działania mające na celu zminimalizowanie powyższych ryzyk w postaci zabezpieczeń serwerów i Strony. Jednakże, że z uwagi na otwartość komunikacji w Internecie, całkowite wyeliminowanie zagrożeń jest niemożliwe. Dlatego Spółka nie gwarantuje, że Strona lub serwer, za pośrednictwem którego jest udostępniana Strona, są całkowicie wolne od zagrożeń wymienionych powyżej.

Spółka będzie informować użytkowników o przypadkach naruszeń stosowanych przez nią środków bezpieczeństwa dokonanych przez osoby trzecie w takim zakresie, w jakim wymagane jest to obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka nie może zagwarantować, że funkcje zawarte na Stronie będą działać bez zakłóceń lub błędów, informacje przesłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika Strony w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Spółka nie gwarantuje także, że użytkownik uzyska ze Strony dokładnie takie informacje, jakich oczekiwał.

IV.

Wszelkie dane osobowe, które będą udostępnione Spółce przez użytkownika podczas korzystania ze Strony, w tym dane przekazane podczas wszelkich procesów rejestracji, podlegają Polityce Prywatności.

Spółka może stosować pliki cookies w celu personalizacji korzystania ze Strony przez użytkownika.

V.  

Niniejsza Strona może zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od Spółki stron internetowych oraz zasobów internetowych. Spółka nie sprawuje kontroli ani nie odpowiada za dostępność takich stron i zasobów i niniejszy Regulamin ich nie obejmuje.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na stronach i wśród zasobów, o których mowa powyżej.

Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące stron, o których mowa powyżej, do administratora danej strony.

VI.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje i inne treści zamieszczane przez siebie na Stronie lub za jej pośrednictwem. W szczególności użytkownik musi być świadomy faktu, że dane dotyczące jego osoby, jak również inne informacje (np. nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu) zamieszczane przez niego na Stronie lub za jej pośrednictwem są ogólnodostępne i mogą być pozyskiwane przez inne osoby, które na skutek tego mogą kontaktować się z użytkownikiem i kierować do niego wiadomości bez uprzedniego zaproszenia.

Użytkownikom forów dostępnych na Stronie lub za jej pośrednictwem zaleca się zachowanie ostrożności przy udzielaniu informacji osobistych na swój temat.

VII.

Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania ze Strony nie będzie zamieszczał, redagował, przesyłał, rozpowszechniał ani w żaden inny sposób publikował za pośrednictwem Strony jakichkolwiek materiałów, które są chronione prawem autorskim, innym prawem własności lub prawem własności intelektualnej, chyba że prawa te przysługują użytkownikowi lub użytkownik uzyskał zgodę uprawnionego do takich działań; są niezgodne z prawem, groźne, naruszające dobre imię, oszczercze, nieuczciwe, naruszających prywatność innych lub nawołujących do nienawiści, jak również innych treści naruszających prawnie chronione dobra osób trzecich, ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie przez nich ze Strony.

Spółka nie jest zobowiązana do monitorowania treści zamieszczanych na Stronie lub za jej pośrednictwem. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze tych treści Spółka jest zobowiązana do uniemożliwienia dostępu do nich; o ile będzie to możliwe.

Spółka oświadcza, że nie będzie celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości przekazywanych drogą elektroniczną, o ile nie będzie to wymagane przepisami prawa. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia, jak również prawo do usunięcia dowolnej informacji lub materiałów, w całości lub w części, które będą niedopuszczalne, bezprawne lub naruszające niniejszy Regulamin.

VIII.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki za naruszenie obowiązków wynikających z Regulaminu oraz jej zakres wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Spółkę i innych twórców treści zawartych na Stronie, aby materiały zawarte na Stronie były rzetelne, mogą one zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie, dlatego Spółka nie może zagwarantować, że będą one zawsze kompletne i aktualne.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w związku z użytkowaniem Strony, bądź niemożnością jej użytkowania przez użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony z przyczyn niezależnych od Spółki. Ze względów bezpieczeństwa Spółka ma prawo do zablokowania lub czasowego zawieszenia dostępu do Strony na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

IX.

Reklamacje dotyczące Strony należy zgłaszać pisemnie na adres: Dom Wina Sp. z o.o. ul. Balicka 255, 30-198 Kraków lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się z prośbą. aby reklamacja zawierała opis problemu, który napotkał użytkownik oraz jego żądania z tym związane oraz inne informacje, które użytkownik uzna za istotne dla rozpatrzenia reklamacji.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Spółkę.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Spółka w informacji przekazywanej użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest użytkownikowi w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika informacji i przekazywana przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres korespondencyjny użytkownika, a w przypadku, gdy adres użytkownika nie jest zarejestrowany w odpowiedniej bazie danych – na adres wskazany w reklamacji.

X. 

Do korzystania ze Strony konieczne jest zastosowanie technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana, dowolna przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu.

XI.

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu w celu dostosowania jego postanowień do zmienionych przepisów prawa albo w celu wprowadzenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych.

O zmianach Regulaminu Spółka poinformuje użytkowników poprzez umieszczenie jego nowej wersji na Stronie.

Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie wskazanym w jego nowej wersji, a w przypadku braku takiej informacji – od momentu udostępnienia na Stronie jego aktualnej wersji.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy też pytań związanych ze Stroną prosimy o kontakt na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo

Strona przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich.
Zawiera między innymi opisy napojów alkoholowych oferowanych przez Dom Wina Sp. z o. o.

Czy masz ukończone 18 lat?

* Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i wyrażam zgodę na przedstawienie treści dotyczących produktów alkoholowych
(W przypadku braku zgody lub braku pełnoletności, prosimy o kliknięcie "NIE")